ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು

ರಿಸಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು

ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ರಿಸಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಸ್ವಯಂ ಪಾಲನೆ: ನಿಯಮಿತ ... ಇನ್ನೂ ಓದಿ