ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೀವೇನಾದರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. 'ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೇನು ಯೊಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ನನಗೆ ಈಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುದ್ಧಿಪತ್ರ ಕಳಿಸಿ