ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಗುವಿನ ಜನನ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ. ಆಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. 

Was this helpful for you?