ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು…

Was this helpful for you?