ಆರೈಕೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

ಶಾರದಾ, 55ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ಆರೈಕೆದಾರರಾಗಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

Related Stories

No stories found.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org