ಅಕ್ಕರೆಯ ಆರೈಕೆ

ಡಾ.ಅನಿಲ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ‘ಕೆರರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್’ (Carers Worldwide) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೆರರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆರೈಕೆದಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಹಾಗು ನೆರವು ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರೈಕೆದಾರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.