ಆರೈಕೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಶಾರದಾ, 55ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ಆರೈಕೆದಾರರಾಗಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಓದಿ