ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಓದಿ