ಡಾ. ಪೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Was this helpful for you?

ಇನ್ನೂ ಓದಿ