ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Was this helpful for you?

ಇನ್ನೂ ಓದಿ