ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಅಳುಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಯಿತು !

AD
image-fallback

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ”

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org