ತಿನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ

ತಿನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅನೊರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ

ಅನೊರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ

ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ತಾರತಮ್ಯವು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ತಾರತಮ್ಯವು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಸಂದರ್ಶನ: ಡಾ. ನಾರ್ಮನ್ ಸಾರ್ಟೋರಿಯಸ್

ಸಂದರ್ಶನ: ಡಾ. ನಾರ್ಮನ್ ಸಾರ್ಟೋರಿಯಸ್

ಹೊಸತೇನಿದೆ?

Sign up for our Newsletter

ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ

 • iCALL
  022-25521111
  8 am - 10 pm, Monday to Saturday

 • Parivarthan
  080-65333323
  4 pm - 10 pm, Monday to Friday

 • Sneha India
  044-24640050, 24/7

 • Sahai
  080-25497777