ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಹೊಸತೇನಿದೆ
ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

Ranjitha

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಬಂದಾಗ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?

ಆಹೇಲಿ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org