ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು
ಕೋವಿಡ್  19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸಂದರ್ಶನ : ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಲಹುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಆರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು
AD