ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು
ಕೋವಿಡ್  19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸಂದರ್ಶನ : ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಲಹುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಡಿಪ್ರೆಷನ್ (ಖಿನ್ನತೆ) ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೈಕೆ

Ritika Dhaliwal

image-fallback

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯ ಸವಾಲುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಮ್

ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ – ತಾಯಿಯರ ಪಾಲನೆ

ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ – ತಾಯಿಯರ ಪಾಲನೆ

ಶ್ರೀರಂಜಿತಾ ಜೆಯೂರ್’ಕರ್

image-fallback

ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ತಂದೆ – ತಾಯಿಯರ ಪಾಲನೆ

ಶ್ರೀರಂಜಿತಾ ಜೆಯೂರ್ಕರ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org