ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು

ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು
ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಅಂಬಾ ಸಲೇಲ್ಕರ್

ಮನೋವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org