ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತರುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಜೆವೂರ್ಕರ್

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗುವ ತಲ್ಲಣ

ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದು

ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು?

ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವರೋ ಅವರನ್ನು ‘ಕಾವಲುಗಾರ’ (gatekeepers) ಎನ್ನಬಹುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org