ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು- ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರದಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತರುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಜೆವೂರ್ಕರ್

image-fallback

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದು

ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದು

ಪರಿಚಿತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಬಹುದು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

AD
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org