ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು

ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹಸಿವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಹಸಿವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org