ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಜ್ಹಾನ್ ನಾಷ - ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜ್ಹಾನ್ ನಾಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬುದ್ದಿವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 31ನೇ ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾರಾನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಝೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ  ಕಳೆದರು.

ಜ್ಹಾನ್ ನಾಷ - ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜ್ಹಾನ್ ನಾಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬುದ್ದಿವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 31ನೇ ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾರಾನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಝೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು.

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org