ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org