ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಡಾ. ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org