ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ವಿವೇಕ್ ಶಾನುಭಾಗ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹೆಸರಾಂತ ಕಥೆಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org