ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವುದು

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org