ಕೋವಿಡ್-19: ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು

 • ಕೋವಿದ್ 19 : ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಾ

  ಕೋವಿದ್ 19 : ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಾ

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ

  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ (ಮುಂದುವರೆದದ್ದು)

  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ (ಮುಂದುವರೆದದ್ದು)

 • ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

  ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

 • ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ

  ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ

 • ವಯಸ್ಕರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ

  ವಯಸ್ಕರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ

 • ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ

  ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ

Related Stories

No stories found.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org