ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ವಾರಂಬಳ್ಳಿಮಾನಸಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಸಹ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Was this helpful for you?

ಇನ್ನೂ ಓದಿ